Life House Church

9425 Tipton Hwy, Tipton, MI 49287
517-438-6275