Two Lakes Tavern

110 Walnut St., Manitou Beach, MI 49253
517-547-7490