St. Mary's On the Lake

450 Manitou Rd, Manitou Beach, MI 49253
517-547-7496